Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

Patrul Rinpoche: All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

Patrul Rinpoche: All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

by Patrul Rinpoche

སྟོན་མཆོག་ལྷ་མའི་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་གཙོ། །

tön chok lhamé lama shakyé tso

Supreme guide, teacher of gods and men, chief of the Śākyas,

རྒྱལ་སྲས་དཔལ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ། །

gyalsé pal pal yang dang shyiwa lha

The bodhisattva Mañjughoṣa, Śāntideva, Continue reading »