Praise to the 17 Masters of Nalanda

The Seventeen Paṇḍitas of Nālandā

A Prayer to Kindle the Three Kinds of Faith

Addressed to the Seventeen Great Paṇḍitas of Glorious Nālandā

by His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

འགྲོ་ལ་ཕན་བཞེད་ཐུགས་རྗེས་རབ་བསྐྲུན་པའི། །

dro la pen shyé tukjé rab trun pé

Perfectly arisen through the compassionate wish to benefit beings,

སྤངས་རྟོགས་སྐྱོབ་པ་མཆོག་བརྙེས་ལྷ་ཡི་ལྷ། །

pang tok kyobpa chok nyé lha yi lha

And more exalted even than the gods, you have reached the supreme level of protection, abandonment and realization,

རྟེན་འབྱུང་གཏམ་གྱིས་འགྲོ་རྣམས་འདྲེན་མཛད་པའི། །

ten jung tam gyi dro nam dren dzé pé

And guide beings to liberation through teachings on dependent origination—

ཐུབ་དབང་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་མགོས་ཕྱག་འཚལ། །

tub wang mawé nyimar gö chak tsal

Mighty Śākyamuni, sun among teachers, in devotion I pay homage to you!

རྒྱལ་ཡུམ་དགོངས་དོན་མཐའ་བྲལ་དེ་ཉིད་དོན། །

gyal yum gong dön ta drel dé nyi dön

You brilliantly clarified the meaning of reality itself, the ultimate intent of the Mother Prajñāpāramitā,

རྟེན་འབྱུང་རིགས་ཚུལ་ཟབ་མོས་གསལ་མཁས་པ། །

ten jung rig tsul zabmö sal khépa

With profound modes of logical reasoning based on dependent origination,

རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་ཐེག་མཆོག་དབུ་མའི་སྲོལ། །

galwé lung shyin tek chok umé sol

Founder of the Middle Way tradition of the supreme vehicle, prophesied by the Buddha himself—

འབྱེད་མཛད་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

je dzé lu drub shyab la solwa deb

Noble master Nāgārjuna, to you I pray!

དེ་སྲས་ཐུ་བོ་མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་མཆོག །

de sé tuwo kha shing drubpé chok

You were the foremost of his spiritual heirs, supremely learned and accomplished,

ཕྱི་ནང་གྲུབ་མཐའ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

chi nang drupta gyatsö pa tar sön

A master of all the infinite schools of philosophy inside and outside your own tradition,

ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་འཛིན་ཀུན་གྱི་གཙུག་ནོར་དཔལ། །

lu drub shyung dzin kun gyi tsuk nor pal

And the glorious crowning jewel of all who follow Nāgārjuna’s approach—

རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyal sé pagpa lha la solwa deb

Bodhisattva Āryadeva, to you I pray!

འཕགས་པའི་དགོངས་པ་རྟེན་འབྱུང་མཐར་ཐུག་དོན། །

pagpé gongpa ten jung tar tuk dön

You clarified the wisdom intent of the Āryas, the ultimate meaning of dependent origination,

བཏགས་ཡོད་མིང་རྐྱང་ཙམ་གྱི་ཟབ་མོའི་གནད། །

tak yö ming kyang tsam gyi zabmö den

As well as the profound and crucial point concerning merely nominal and imputed existence,

གསལ་མཛད་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་སར་གཤེགས་པ། །

sal dzé drubpa chok gi sar shegpa

And reached the level of supreme accomplishment—

སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sangyé kyang kyi shyab la solwa deb

Noble Buddhapālita, at your feet I pray!

བདེན་པའི་དངོས་པོ་སྐྱེ་སོགས་མཐའ་བཀག་ཅིང༌། །

denpé ngöpo kyé sog ta kak ching

Great paṇḍita, who founded the comprehensive system

ཚད་མ་མཐུན་སྣང་ཕྱི་དོན་བཞེད་པ་ཡི། །

tséma tün nang chi dén shyépa yi

In which extremes, such as the arising of true entities, are refuted,

གྲུབ་མཐའི་སྲོལ་བཏོད་ཡོངས་རྫོགས་པཎྜི་ཏ། །

drupté sol tö yong dzog pandita

And valid logic and commonly perceived outer objects are accepted—

སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lopön lek dén je la solwa deb

Ācārya Bhāvaviveka, to you I pray!

རྟེན་འབྲེལ་རྐྱེན་ཉིད་འདི་པ་ཙམ་ཉིད་ཀྱིས། །

tendrel kyen nyi di pa tsam nyi kyi

You developed and elaborated upon the complete path of sūtra and mantra,

མཐའ་གཉིས་སེལ་བའི་སྣང་སྟོང་དབུ་མའི་ཚུལ། །

tanyi selwé nang tong umé tsul

Skilfully teaching the profound and vast, the Middle Way tradition

ཟབ་རྒྱས་འདོམས་མཁས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ལམ། །

zab gyé dom khé do ngag yong dzog lam

Of appearance and emptiness, in which the two extremes are dispelled through dependent origination and the mere fact of conditionality—

རྒྱས་མཛད་ཟླ་བ་གྲགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyal dzé dawa drakpar solwa deb

Glorious Candrakīrti, to you I pray!

ངོ་མཚར་རྨད་བྱུང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ལམ། །

ngo tsar mé jung nyingjé chenpö lam

You skilfully revealed to the assembly of fortunate disciples

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་རིགས་ཚུལ་རྣམ་མང་གིས། །

zab dang gyal ché rig tsul nam mang gi

The most wondrous and amazing path of great compassion,

སྐལ་བཟང་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་ལ་སྟོན་མཁས་པ། །

kal zang dul ché tsog la ton képa

In so many ways and with reasoning both profound and vast—

རྒྱལ་སྲས་ཞི་བ་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyal sé shyiwa lha solwa deb

Bodhisattva Śāntideva, to you I pray!

གདུལ་བྱའི་ཁམས་བཞིན་གཉིས་སྟོང་དབུ་མའི་ལམ། །

dul ché kham shyin nyi tong umé lam

Founder of the tradition which skilfully combines Mādhyamika and Pramāṇa,

སྲོལ་བཏོད་དབུ་ཚད་རིགས་ཚུལ་འབྱེད་མཁས་ཤིང༌། །

sol tö u tsé rig tsul je khé shing

Teaching the Middle Way path of twofold emptiness according to the capacity of disciples,

ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་མཛད་པ། །

khawé jong su gyal ten pel dzépa

And introducing the Buddha’s teachings to the Land of Snows—

མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khenchen shyiwatso la solwa deb

Great Khenpo Śāntarakṣita, to you I pray!

མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་ལྟ་དང་ཞི་ལྷག་ཟུང༌། །

ta drel umé ta dang zhi lhak zung

You brilliantly set out the stages of meditation according to both sūtra and mantra,

སྒོམ་རིམ་མདོ་རྒྱུད་བཞིན་དུ་ལེགས་བཀྲལ་ནས། །

gom rim do gyü shyin du lek trel né

Combining the view of the Middle Way beyond extremes with the unity of śamatha and vipaśyanā,

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་འཁྲུལ་མེད་གསལ་མཛད་པ། །

kang jong rgyal ten khrul mé sal dzépa

And clearly revealed the unmistaken teachings of the Buddha in the Land of Snows—

པད་མའི་ངང་ཚུལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pémé ngang tsul shyab la solwa deb

Noble Kamalaśīla, to you I pray!

བྱམས་པས་རྗེས་བཟུང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀུན། །

jampé je zung tek chen de nö kun

Guided and cared for by Maitreya, you worked brilliantly to further all the Mahāyāna teachings,

ལེགས་པར་སྤེལ་མཁས་རྒྱ་ཆེན་ལམ་སྟོན་ཞིང༌། །

lekpar pel khé gya chen lam tön shying

And skilfully set out the approach of vast conduct,

རྒྱལ་བའི་ལུང་བཞིན་རྣམ་རིག་ཤིང་རྟའི་སྲོལ། །

gyalwé lung shyin nam rig shying té sol

Founder of the tradition of Mind Only, prophesied by the Buddha—

འབྱེད་མཛད་ཐོགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jé dzé tok mé shyab la solwa deb

Noble master Asaṅga, to you I pray!

ཆོས་མངོན་སྡེ་བདུན་གཉིས་སྟོང་སྲོལ་བཟུང་ནས། །

chö ngön de dün nyi tong sol zung né

You upheld the tradition of the seven treatises of Abhidharma and twofold emptiness,

བྱེ་མདོ་རྣམ་རིག་གྲུབ་མཐའ་གསལ་མཛད་པ། །

ché do nam rig drupta sal dzépa

And clarified the philosophies of Vaibhāṣika, Sautrāntika and Vijñānavāda,

ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པར་གྲགས་པའི་མཁས་པའི་མཆོག །

kunkhyen nyipar dragpé khépé chok

Most excellent of scholars, renowned as a second all-knowing Buddha—

སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lopön yignyen shyab la solwa deb

Ācārya Vasubandhu, to you I pray!

ཐུབ་པའི་གཞུང་ལུགས་དངོས་སྟོབས་རིགས་པ་ཡིས། །

tubpé shyung lug ngö tob rigpa yi

Master logician who granted the eyes of intelligent reasoning,

སྟོན་ཕྱིར་ཚད་མའི་སྒོ་བརྒྱ་ལེགས་ཕྱེ་ནས། །

ten chir tsémé go gya lek che né

By revealing hundreds of ways to arrive at valid cognition,

རྣམ་དཔྱོད་བློ་མིག་སྦྱིན་མཛད་ཚད་མ་པ། །

nam chö lo mig jin dzé tsémapa

Illuminating the Buddha’s teachings with incontrovertible logic—

ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chok kyi langpö shyab la solwa deb

Noble Dignāga, at your feet I pray!

ཕྱི་ནང་ཚད་མའི་གནད་ཀུན་ལེགས་དགོངས་ཤིང༌། །

chi nang tsémé né kun lek gong shing

You understood entirely all areas of logic, both inside and outside your own tradition,

མདོ་སེམས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་ཀུན་རིགས་ལམ་ནས། །

do sem zab gya lam kun rig lam né

And, through the path of reasoning, brought a definitive knowledge of the profound and vast approaches of Sautrāntika and Mind Only,

ངེས་སྟེར་རྨད་བྱུང་ཆོས་ཚུལ་འདོམས་མཁས་པའི། །

ngé ter mé jung chö tsul dom khépé

Skilfully conveying the marvellous approaches offered by the Dharma—

ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chökyi dragpé shyab la solwa deb

Glorious Dharmakīrti, at your feet I pray!

ཐོགས་མེད་སྐུ་མཆེད་ལས་འོང་ཤེར་ཕྱིན་དོན། །

tok mé ku che lé ong sher chin dön

You set alight the Lamp which illuminates the text of the Ornament of Realization,

ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་དབུ་མའི་སྲོལ་བཞིན་དུ། །

yö mé ta drul umé sol shyin du

And the meaning of transcendent wisdom passed down by Asaṅga and his brother,

རྒྱན་གྱི་གཞུང་དོན་སྣང་བའི་སྒྲོན་མེ་སྦར། །

gyén gyi shyung don nangwé dron me bar

In accordance with the Madhyamika tradition beyond all extremes of existing and not existing—

འཕགས་པ་གྲོལ་སྡེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakpa drol dei shyab la solwa deb

Ārya Vimuktisena, at your feet I pray!

ཡུམ་དོན་འབྱེད་ལ་རྒྱལ་བའི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། །

yum dön je la gyalwé lung ten tob

As prophesied by the Buddha, you explained the Mother Prajñāpāramitā,

མི་ཕམ་མགོན་པོའི་མན་ངག་ཇི་བཞིན་དུ། །

mipam gonpö mengag ji shyin du

And, according to the instructions received from the protector Maitreya,

ཡུམ་གསུམ་ཤེར་ཕྱིན་གཞུང་མཆོག་གསལ་མཛད་པའི། །

yum sum sher chin shyung chok sal dzépé

Clarified the three ‘Mothers’, the supreme scriptures of transcendent wisdom—

སློབ་དཔོན་སེང་གེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lobpön sengé zangpor solwa deb

Ācārya Haribhadra, to you I pray!

འདུལ་བ་འབུམ་སྡེའི་དགོངས་དོན་ལེགས་བསྡུས་ནས། །

dulwa bum dei gong dön lek dü né

You brilliantly summarized the meaning of the vast Vinaya collection,

ཐམས་ཅད་ཡོད་སྨྲའི་ལུགས་བཞིན་སོ་སོ་ཐར། །

tamché yö mé lug shyin so so tar

According to the tradition of the Sarvāstivādins,

མ་ནོར་ལེགས་འདོམས་བརྟན་མཁས་མཆོག་གྱུར་པ། །

ma nor lek dom ten khé chok gyurpa

And explained the Pratimokṣa superbly and without mistake—

ཡོན་ཏན་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yönten ö kyi shyab la solwa deb

Supremely disciplined and learned Guṇaprabha, at your feet I pray!

བསླབ་གསུམ་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཛོད་ལ་དབང༌། །

lab sum yönten norbü dzö la wang

You gained the precious treasure-like qualities of the threefold training,

འདུལ་བསྟན་དྲི་མེད་རིང་དུ་སྤེལ་བའི་སླད། །

dül ten drimé ring du pelwé lé

And brilliantly explained the meaning of the extensive scriptures,

རྒྱ་ཆེན་གཞུང་དོན་ལེགས་བཀྲལ་འདུལ་འཛིན་མཆོག །

gya chen shyung don lek trel dul dzin chok

In order to preserve the flawless teachings of monastic discipline—

ཤཱཀྱ་འོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

shakya ö kyi shyab la solwa deb

Supreme holder of the Vinaya, Śākyaprabha, at your feet I pray!

ཐུབ་གསུང་ཟབ་རྒྱས་བཀའ་སྲོལ་མ་ལུས་པ། །

tub sung zab gyé ka sol ma lüpa

You imparted all the profound and vast teachings given by the Buddha,

སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་དུ་འདོམས་མཛད་དེ། །

kyé bu sum gyi lam du dom dzé de

By explaining the paths for beings of the three levels of spiritual capacity,

གངས་ལྗོངས་ཐུབ་བསྟན་སྤེལ་བའི་དྲིན་ཅན་རྗེ། །

kang jong tubten pelwé drin chen je

And caused the Buddha’s teachings to flourish within the Land of Snows—

ཇོ་བོ་ཨ་ཏི་ཤཱ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jowo atisha la solwa deb

Kind and precious Lord Atiśa, to you I pray!

དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་རྒྱན་གྱུར་མཁས་པའི་ཕུལ། །

de tar dzam ling gyen gyur khépé pul

Through these prayers of mine, made with a mind of vivid and unshakeable faith,

ངོ་མཚར་ལེགས་བཤད་འབྱུང་གནས་མཆོག་རྣམས་ལ། །

ngo tsar lek shé jungné chok nam la

To these most brilliant of scholars, who, like ornaments, enhanced and beautified the world,

མི་ཕྱེད་དང་བའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བཏབ་པས། །

mi ché dangwé yi kyi sol tab pé

And were the supreme sources for so many wondrous and excellent teachings,

བདག་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dag gyü min ching drolwar jin gyi lob

May my mind be blessed so that it is matured and brought to liberation!

གཞི་ཡི་གནས་ཚུལ་བདེན་གཉིས་དོན་ཤེས་པས། །

shyin yi né tsul den nyi dön shepé

May I be blessed so that I plant the foundation for the path to freedom:

བདེན་བཞིས་འཁོར་བར་འཇུག་ལྡོག་ཇི་བཞིན་ངེས། །

den shyi khorwar jug dog ji shyin ngé

May I understand the fundamental nature of reality and the meaning of the two truths,

ཚད་མས་དྲངས་པའི་སྐྱབས་གསུམ་དད་པ་བརྟན། །

tsémé drangpé kyab sum dépa ten

Gain certainty about the four truths and how saṃsāra is perpetuated or discontinued,

ཐར་ལམ་རྩ་བ་ཚུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tar lam tsawa tsuk par jin gyi lob

And, through valid cognition, develop stable and lasting faith in the Three Jewels.

སྡུག་ཀུན་ཉེར་ཞིའི་ཐར་པ་དོན་གཉེར་བའི། །

duk kun nyer shyi tarpa don nyerwé

May I be blessed so that I come to master uncontrived bodhichitta,

ངེས་འབྱུང་བློ་དང་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབ་འདོད་པའི། །

nge jung lo dang dro nam kyob döpé

Together with its roots: a mind of renunciation seeking the goal of perfect liberation,

ཕྱོགས་མཐས་གཏུགས་པའི་སྙིང་རྗེའི་རྩ་བ་ཅན། །

chok thé tukpé nying jéi tsawa chen

In which all forms of suffering and their causes are thoroughly pacified,

བཅོས་མིན་བྱང་སེམས་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

chö min chang sem jongpar jin gyi lob

And a compassionate wish to protect all beings, as limitless as space itself.

ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་གཞུང་གི་དོན་རྣམས་ལ། །

shing ta chenpö shyung gi don nam la

May I be blessed so that I arrive easily at a definitive understanding

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་དང༌། །

tö sam gompé parol chinpa dang

Of all the profound points of the paths of the transcendent perfection vehicle

རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཟབ་གནད་ལམ་ཀུན་ལ། །

dorjé tegpé zab né lam kun la

And the vajrayāna, through studying, reflecting and meditating

ངེས་པ་བདེ་བླག་རྙེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ngépa de lak nyépar jin gyi lob

Upon the meaning of the great pioneering masters’ classic works.

སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་བསླབ་གསུམ་ལྡན་པའི་རྟེན། །

kyé shying kyewar lab sum denpé ten

In life after life, may I always find the perfect situation and take up the threefold training,

ལེགས་ཐོབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་ལུང་རྟོགས་བསྟན། །

lek tob shé dang drubpé lungtog ten

May I work for the good of the teachings, just like the great pioneering masters of old,

འཛིན་ཅིང་སྤེལ་ལ་ཤིང་རྟ་ཆེ་རྣམས་དང༌། །

dzin ching pel la shing ta che nam dang

And, through teaching as well as through practice,

མཚུངས་པར་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག །

tsungpar ten la chawa chépar shok

May I maintain and enhance the transmission and understanding of the Dharma.

འདུས་སྡེ་ཀུན་ཏུ་ཐོས་བསམ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །

dü de jun du tö sam shé drub kyi

In every community may there be more and more great scholars and practitioners,

བྱ་བས་དུས་འདའ་ལོག་འཚོ་ཡོངས་སྤངས་པའི། །

chawé dü da lok tso yong pang pé

Who avoid entirely all unethical and mistaken forms of livelihood,

དམ་པའི་མཁས་གྲུབ་རབ་ཏུ་འཕེལ་བ་ཡིས། །

dampé khé drub rab tu pelwa yi

And devote their time to study and reflection, teaching and meditation,

འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་རྟག་ཏུ་མཛེས་གྱུར་ཅིག །

dzamling sa chen tak tu dze gyur chik

So that the whole world is enhanced and made beautiful to behold!

དེ་མཐུས་མདོ་སྔགས་ཡོངས་རྫོགས་ས་ལམ་བགྲོད། །

de tü do ngag yong dzog sa lam drö

Through the power of this, may I swiftly traverse all the paths and stages

དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཡི། །

dön nyi lhundrub nam khyen gyalwa yi

Of the complete approach combining sutra and mantra,

གོ་འཕང་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཐོབ་གྱུར་ནས། །

go pang nyurwa nyi du tob gyur né

To reach the level of an omniscient buddha spontaneously benefitting myself and others,

ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་ཤོག། །།

nam kha ji si drowé dön che shok

And may I continue to fulfil the wishes of beings for as long as space exists!

ཅེས་པ་འདི་བཞིན། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ལེགས་པར་བསྟན་པའི་ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཚུལ་འདི་དག་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་གྱི་མཁས་པའི་དབང་པོ་གོང་སྨོས་དེ་དག་གིས་རྣམ་དཔྱོད་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུའི་བློ་མིག་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་རྨད་དུ་བྱུང་བ་ཇི་སྙེད་ཅིག་མཛད་དེ་མི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྔ་བཅུར་ཉེ་བའི་དུས་ད་ལྟ་བར་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གཞུང་དུ་ཉམས་པ་མེད་པར་གནས་ཡོད་པས་མཁས་པའི་དབང་པོ་དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དང༌། མི་ཕྱེད་དད་པས་དེ་དག་གི་རྗེས་སུ་སློབ་པར་སྨོན་ཅིང༌། དེང་དུས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་འདིར་ཚན་རིག་དང༌། འཕྲུལ་ཆས་དངོས་པོ་ཡར་རྒྱས་ཚད་མཐོར་ཕྱིན་ཏེ་འདི་སྣང་འདུ་འཛིའི་རྣམ་གཡེང་འཁྲུག་ཆེའི་སྐབས་འདིར། རང་རེ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་ལ་ཤེས་ནས་དད་པ་ཐོབ་པ་ཞིག་དགོས་གལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བས་གཟུ་བོའི་བློས་ཐེ་ཚོམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཞིབ་མོར་བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་དེ་རྒྱུ་མཚན་འཚོལ་བ་དང༌། རྒྱུ་མཚན་མཐོང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་གྲོགས་དང་བཅས་པའི་དད་པ་སྐྱེ་བ་ལ། ཡོངས་གྲགས་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང༌། སངས་རྒྱས་བསྐྱངས་དང༌། འཕགས་པ་གྲོལ་སྡེ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གཞུང་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པ་འདི་དག་མེད་དུ་མི་རུང་བ་མཐོང་ནས་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཐང་བྲིས་སྲོལ་སྔར་ནས་ཡོད་མུས་ཐོག་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་བླ་བརྒྱུད་གཞན་དགུ་བསྣན་ཏེ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་བྲིས་སྐུ་གསར་བཞེངས་དང་འབྲེལ། མཁས་པའི་སྐྱེས་མཆོག་དེ་དག་ལ་སྙིང་ནས་གུས་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་འདྲ་ཞིག་འབྲི་འདུན་བྱུང་བ་དང༌། དོན་གཉེར་ཅན་ཆོས་གྲོགས་འགའ་ཞིག་ནས་ཀྱང་སྐུལ་མ་བྱུང་བར་བརྟེན། དཔལ་ནཱ་ལེནྡྲའི་པཎ་ཆེན་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་དད་གསུམ་གསལ་བྱེད་ཅེས་པ་འདི་དག་མཁས་པའི་དབང་པོ་དེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་ལ་བཅོས་མིན་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཐོབ་ཅིང༌། མཁས་པ་དེ་དག་གི་ལེགས་བཤད་སློབ་གཉེར་མཁན་གྱི་གྲལ་མཐར་འཁོད་པ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྟོན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་ནས་ལོ་གྲངས་ ༢༥༤༥ བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ༡༡ ཚེས་ ༡ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ ཉིན། རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས། དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་གྲུབ་པར་བགྱིས་པ་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག། །།

All the marvellous explanations of the profound and vast teachings excellently revealed by Lord Buddha which were composed by these scholars from the noble land of India can open the eyes of intelligence in anyone who has discerning awareness. That these teachings are still being studied, reflected and meditated upon today, and have not diminished after almost 2550 years, is due to the kindness of these great scholars. I therefore composed this prayer to remember their kindness and, with unwavering faith, aspire to follow in their footsteps.

At this time, when the whole world has witnessed tremendous advancement in the fields of science and technology, but we are also greatly distracted by the hustle and bustle of our hectic lives, it is crucially important for all of us who follow the Buddha to develop faith based upon an understanding of the Buddha’s Dharma teachings. Therefore we should investigate them, by analyzing and inquiring with an unbiased and inquisitive mind. If we are to develop this faith that is supported by understanding, the outstanding works of the profound and vast traditions composed by the masters universally renowned as the ‘Six Ornaments and Two Supreme Ones’, as well as others such as Buddhapālita and Ārya Vimuktisena are indispensable. With this in mind, I commissioned the painting of a thangka depicting seventeen of the most learned and accomplished masters of Nālandā, adding nine other masters from the profound and the vast lineages to the traditional thangka arrangement for the Six Ornaments and Two Supreme Ones. Together with this, I felt inspired to compose a prayer such as this, out of heartfelt devotion to these great learned masters, and several of my sincere Dharma friends also encouraged me. So it was that I, the buddhist monk Tenzin Gyatso, who has gained confident and uncontrived faith in the excellent works of these learned masters and who belongs amongst the lowest of those to have studied their masterful compositions, wrote this ‘Prayer to Kindle the Three Kinds of Faith, Addressed to the Seventeen Great Paṇḍitas of Glorious Nalanda.’

It was completed at Thekchen Chöling, Dharamsala, in the Kangra District of Himachal Pradesh in India, on the first day of the eleventh month of the Iron Snake year in the seventeenth calendrical cycle (15th December 2001), 2545 years after the Buddha according to the Theravadin system.

May it be virtuous!

Translated by Adam Pearcey, 2005. The translator gratefully acknowledges his indebtedness to Lhakdor and Jeremy Russell for their fine translation of the same text.

https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/fourteenth-dalai-lama/seventeen-great-panditas-nalanda