Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

Patrul Rinpoche: All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

Patrul Rinpoche: All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

Prayer to the Lineage of the Bodhicaryāvatāra

by Patrul Rinpoche

སྟོན་མཆོག་ལྷ་མའི་བླ་མ་ཤཱཀྱའི་གཙོ། །

tön chok lhamé lama shakyé tso

Supreme guide, teacher of gods and men, chief of the Śākyas,

རྒྱལ་སྲས་དཔལ་དཔལ་དབྱངས་དང་ཞི་བ་ལྷ། །

gyalsé pal pal yang dang shyiwa lha

The bodhisattva Mañjughoṣa, Śāntideva,

ཛེ་ཏཱ་རི་དང་ཟླ་གྲགས་ཆུང་བའི་ཞབས། །

dzé ta ri dang da drak chungwé shyab

Jetari, Candrakīrti the Lesser,

ཇོ་བོ་གུ་ཎ་ཤྲཱི་ལས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jowo gu na shri lé la solwa deb

And lord Gunaśrī, to you we pray!

ཀཱ་ན་ཀ་ཤྲཱི་སུ་མ་ཏི་ཀིརྟི། །

kanakashri sumatikirti

Kanakaśrī, Sumatikīrti,

བློ་ལྡན་ཤེས་རབ་སློབ་དཔོན་རྗེ་བཙུན་པ། །

loden sherab lobpön jetsün pa

Ngok Loden Sherab, Master Jetsünpa,

མཁས་པ་བུ་སྟོན་ཐུག་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ། །

khepa bu tön tuk sé lotsawa

Learned scholar Butön, Tuksé Lotsawa,

གཡག་ཕྲུག་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yak truk sangye pal la solwa deb

And Yaktruk Sangye Pal, to you we pray!

སངས་རྒྱས་འཕེལ་དང་ཕྲིན་ལས་མི་བསྐྱོད་རྗེ། །

sangye pel dang trinlé mi kyö jé

Sangye Pel,1 Trinle Mikyö Dorje,2

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཀརྨ་ཆགས་མེད་ཞབས། །

könchok jungné karma chakmé shyab

Könchok Jungne, Karma Chakmé,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་རིག་འཛིན་རྗེར། །

drubpé wangchuk pema rigdzin jer

Lord of siddhas, Pema Rigdzin,3

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

To you we pray, bless us with your compassion!

ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །

namkha ösal tek chok tendzin shyab

Namkha Ösel,4 Thekchok Tenzin,5

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ་རིགས་འཛིན་བཟང་པོ་དང༌། །

tashi gyatso rikdzin zangpo dang

Tashi Gyatso, Rigdzin Zangpo,6

སེམས་དཔལ་ཆེན་པོ་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ལ། །

sem palchenpo pema tashi la

The great bodhisattva Pema Tashi,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

To you we pray, bless us with your compassion!

རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་དང༌། །

gyalwé sepo shyenpen tayé dang

Son of the buddhas, Gyalsé Shenpen Thayé,

འཇིགས་མེད་ངོ་མཚར་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང༌། །

jikmé ngotsar jikmé chö kyi wang

Jikmé Ngotsar, Jikmé Chökyi Wangpo,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཐམས་ཅད་ལ། །

changchub sem kyi ngadak tamché la

To all you masters of bodhicitta,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

solwa deb so tukjé jingyi lob

We pray, bless us with your compassion!

ཚད་མེད་བཞི་ཡི་ཞིང་ས་གཤིན་པོ་ལ། །

tsemé shyi yi shyingsa shinpo la

In the fertile field of the four boundless qualities,

བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མྱུ་གུ་རབ་ཏུ་འཁྲུངས། །

changchub sem kyi nyugu rabtu trung

May the shoots of bodhichitta take root,

ཕྱིན་དྲུག་ལམ་གྱི་འབྲས་བཟང་ཆེན་སྨིན་ཏེ། །

chin druk lam gyi dré zang chen min té

Ripening into the excellent fruit of the path of the six pāramitās,

ཁམས་གསུམ་འགྲོབ་འི་ཉེར་འཚོའི་གཞིར་གྱུར་ཅིག །

kham sum drob i nyer tsö shyir gyur chik

To become the basis of sustenance for beings of the three worlds.

བདག་གཞན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །

dakshyen nyamnyi tokpé yeshe kyi

Grant your blessings so that with the wisdom realizing the equality of self and others,

བདག་དོན་གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ཀུན་བཅད་ནས། །

dak dön nyidzin chingwa kün ché né

All dualistic clinging to ourselves and objects may be cut right through,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འཛིན་འཆིང་བ་ཀུན་བཅད། །

rangshyen dön nyidzin chingwa kün ché

Our own and others’ welfare may be accomplished spontaneously,

སེམས་མཆོག་འབྱོངས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

sem chok jongpar jingyi lob

And we may perfect the supreme mind of bodhicitta.

ཞེས་པའང་དཔལ་སྤྲུལ་པས་སྨྲས་སོ། །

This was spoken by the one called Patrul.

དགེའོ། །

May virtue abound!

Translated by Adam Pearcey, 2006

  1. A Sakya master, 1412-1485.

  2. The eighth Karmapa.

  3. The first Dzogchen Rinpoche.

  4. The first Dzogchen Ponlop.

  5. The second Dzogchen Rinpoche, Gyurme Thekchok Tenzin Pal Zangpo (1699-1758).

  6. Minling Gyalse Rigdzin Zangpo.

http://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/patrul-rinpoche/bodhicharyavatara-lineage