His Holiness the Dalai Lama: Prayer for the Flourishing of the Jonang Teachings

Field of merit from the Jonang tradition

An Aspiration Prayer for the Flourishing of the Jonang Teachings

by Tenzin Gyatso, His Holiness the Fourteenth Dalai Lama

བགྲངས་ཡས་བསྐལ་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་ལེགས་གོམས་པས། །

drang yé kalpar tukkyé lek gompé

Having perfectly meditated upon generating the enlightened mind for incalculable eons,

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་དམ་ཆོས་ཆར། །

tayé drowé rekong damchö char

The incomparable sovereign of the Śākyas wisely brought down the rain

འབེབས་མཁས་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་ཡིས། །

beb khé nyammé shakyé wangpo yi

Of sublime teachings in order to fulfill the wishes of illimitable beings.

འགྲོ་འདི་དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱིས་བསྐྱང་དུ་གསོལ། །

dro di gelek pal gyi kyang du sol

To you who protects beings through glorious virtue, I pay homage!

རིམ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་དགོངས་པའི་དོན། །

rim sum chö kyi khorlö gongpé dön

The intended meaning of the three successive Wheels of Dharma

མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་དུ་མས་བཀྲལ་བ་ལས། །

khé dang drub nyé dumé tralwa lé

Was explicated from multiple realizations derived from study and practice.

ཆོས་ཀྱི་སྒོ་མང་རབ་དབྱེའི་ཡ་གྱལ་ཅིག །

chö kyi go mang rab yé yagyal chik

This is what distinguishes the one from the many gates of the Buddha’s Dharma.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish!

གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་པད་མའི་ཚལ་ཡངས་པོར། །

gangjong gyalten pemé tsal yangpor

Amidst the vast lotus grove of the victor’s teachings in the Land of Snow,

བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཚུལ་འདབ་བརྒྱ་གྲོལ་བའི་ཁྲོད། །

shedrub chö tsul dabgya drolwé trö

Hundreds of petals of Buddhist exposition and meditation systems bloomed.

འཁོར་ལོ་ཐ་མའི་དགོངས་པ་རྩལ་བཏོན་པའི། །

khorlo tamé gongpa tsal tönpé

Among them, the dynamic intent of the final Wheel of Dharma was revealed.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish!

མདོ་རྒྱུད་གཞན་དང་བཤད་སྲོལ་མི་འདྲ་བའི། །

dogyü shyen dang shé sol midrawé

You uphold and transmit an unparalleled oral transmission,

ཤིང་རྟའི་སྲོལ་ཆེན་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད། །

shingté sol chen dü kyi khorlö gyü

A commentarial tradition distinct from other sūtras and tantras

མི་མཉམ་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བའི་བཀའ་བབས་པ། །

mi nyam dzin ching pelwé kabab pa

On the great chariot tradition of the Kālacakra Tantra.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish! 

ཡུ་མོ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ནས་བཟུངས་ཏེ། །

yumo mi kyö dorjé né zung té

From Yumo Mikyö Dorje, through Dolpopa,

དོལ་བུ་བ་དང་ཀུན་དགའ་གྲོལ་བའི་མཆོག །

dol buwa dang kün ga drolwé chok

Kunga Drolchok, the protector Jetsun Tāranātha,

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མགོན་སོགས་ཀྱིས་ལེགས་སྤེལ་བའི། །

jetsün drol gön sok kyi lek pelwé

And successive masters, your lineage has gracefully disseminated.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish!

སྙིང་པོའི་མདོ་དང་ཀླུ་སྒྲུབ་གཞུང་གི་དོན། །

nyingpö do dang ludrub shyung gi dön

The timelessly ultimate residing, stable, enduring

གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་རྟག་བརྟན་བདེ་གཤེགས་སྙིང་། །

shyi dré yermé takten deshek nying

Enlightened essence is the indivisible ground and fruition.

ཡེ་ནས་བཞུགས་པའི་དོན་དམ་འགྲེལ་བའི་ཚུལ། །

yené shyukpé döndam drelwé tsul

This is the way elucidated in the Essence Sūtras and the meaning beheld by Nāgārjuna.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish!

མདོ་ཡི་ལྟ་བ་གཞན་སྟོང་དབུ་མ་དང་། །

do yi tawa shyen tong uma dang

Your Middle Way zhentong view of the sūtras

རྒྱུད་དོན་རྣལ་འབྱོར་དྲུག་གི་ཉམས་ལེན་གྱིས། །

gyü dön naljor druk gi nyamlen gyi

And your practice of the Six Yogas which unfolds the meaning of the tantras

ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་མཛད་པའི་བཞེད་སྲོལ་ཆེ། །

chöku ngön du dzepé shyé sol ché

Are great traditions of explanation that activate the actual dimension of reality.

ཇོ་ནང་པ་ཡི་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jonangpa yi tenpa gyé gyur chik

May the teachings of the Jonang flourish!

སྐྱབས་གནས་རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་བྱིན་ཆེན་དང་། །

kyabné gyal dang gyalsé jin chen dang

Through the great blessings of the sources of refuge, the victor and the victor’s children,

ཆོས་ཉིད་དོན་དམ་འགྱུར་བ་མེད་པའི་སྟོབས། །

chönyi döndam gyurwa mepé tob

Through the power of the unalterable ultimate nature of reality,

དཀར་ཕྱོགས་ལྷ་དང་བདག་ཅག་མོས་གུས་མཐུས། །

karchok lha dang dakchak mögü tü

Through the force of divine virtue, and through our devotion,

སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །

mönlam di tab jishyin drubpar shok

May this aspiration prayer be fulfilled accordingly!

ཅེས་པ་འདི་ཡང་ཇོ་ནང་པའི་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་མཁན་པོ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེས་གཙོས་གཞིས་བྱེས་ཇོ་ནང་པ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཐུན་མོང་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་བ་ལྟར། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས། བོད་རྒྱ་ལོ་ ༢༡༢༨ རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་སྦྲུལ་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༡ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་འཕགས་ཡུལ་ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེ་ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་དྷ་རམ་ས་ལ་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་དུ་བྲིས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།

This “Aspiration Prayer for the Flourishing of the Jonang Tradition” was requested (together with the support of offerings) by Khenpo Ngawang Dorje and other Jonang practitioners, monastic and lay, from home and abroad. It was composed by Śākyamuni’s monk Tenzin Gyatso, the Dalai Lama on the eighth day of the tenth month of the Iron Snake year (November 23, 2001) at Thekchen Choling in Dharamsala, Himachal Pradesh, India. May it be accomplished!

| Translated by Michael R. Sheehy (Ngedon Tenzin Dargyay) at Takten Phuntsog Choling Monastery, Shimla, India (01/23/06). https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/fourteenth-dalai-lama/prayer-flourishing-jonang-teachings